Регистрација на фирма

Регистрација на правни лица во единствениот трговски регистар се извршува единствено електронски преку системот за е-регистрација

Нашата компанија како овластен подносител на пријави (регистрационен агент) извршува регистрација на ДОО, ДООЕЛ, ТП

Потребни податоци за започнување на постапка за регистрација на фирма:

✅ Назив
✅ Дејност
✅ Адреса на седиште
✅ Копија од документ за лична идентификација од основач/и, управител
✅ Влог во износ од 5000 евра [паричен или непаричен]
* можност за внесување на влог по 1 година од регистрацијата.
✅ Банка [во која ќе се отвори жиро сметка]
✅ e-mail адреса

Процедурата трае 1 ден.

Започни постапка за регистрација на фирма

Пополнете ја формата со потребните податоци и ќе бидете контактирани од наша страна.