Пресметка на плата и придонеси

Дополнителни примања од работен однос по основ на деловната успешност на работодавачот;
Надоместок на плата (боледување, отсуство од работа поради користење на годишен одмор и сл.)
Месечни пресметки за плата за вработени;
Придонеси од задолжително социјално осигурување

Започни со користење на нашите услуги

Пополнете ја формата со потребните податоци и ќе бидете контактирани од наша страна.