Uncategorized

Јавен повик од Агенцијата за вработување за финансиска подршка за создавање на нови работни места

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија за Мерката 2.2 Вработување и раст на правни субјекти, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 16.04.2018 година се објавува ЈАВЕН ПОВИК до …

Јавен повик од Агенцијата за вработување за финансиска подршка за создавање на нови работни места Read More »

Од 1ви Мај 2018 – Задолжително „Закажи средба” за користење на даночните услуги во УЈП – регионална дирекција Скопје

Услугата „Закажи средба” од 1-ви Мај 2018 година ќе биде задолжителна за сите даночни обврзници кои ќе ги користат даночните услуги во Регионалната дирекција Скопје. Услугата овозможува секој даночен обврзник да закаже термин за остварување на средба со даночен агент во УЈП, со цел консултација за прашања кои се однесуваат на: 1) Oпшти информации (рокови, …

Од 1ви Мај 2018 – Задолжително „Закажи средба” за користење на даночните услуги во УЈП – регионална дирекција Скопје Read More »

Измени и дополнувања на Законот за регистрирање на готовинските плаќања

Со најновите измени на Законот за регистрирање на готовинските плаќања, предвидени се олеснувања на казнената политика во делот на фискализацијата, и тоа: кога УЈП ќе изрече глоба за непоседување на фискален апарат – на даночниот обврзник му се овозможува да продолжи со работа пред истекот на времената забрана за вршење на дејност, само доколку набави …

Измени и дополнувања на Законот за регистрирање на готовинските плаќања Read More »

Рокови кои треба да се испочитуваат до крајот на Јануари 2018 година

15 Јануари 2018 година Последен рок за регистрација за ДДВ обврзник (даночни обврзници чиј промет во изминатата 2017 година надминал 1.000.000 денари); Последен рок за плаќање на аконтација на данок на добивка за месец декември 2017 година; Последен рок за плаќање на аконтација на персонален данок на доход од страна на трговци поединци и вршители …

Рокови кои треба да се испочитуваат до крајот на Јануари 2018 година Read More »

Нова процедура за пресметување и плаќање на обврските за персонален данок на доход

Од 01/01/2018 година, обврска за поднесување на Електронска пресметка за приход и данок (е-ППД) имаат: • Исплатувачи на приходи (правни лица и СВД кои водат деловни книги) – кога исплаќаат приходи по сите основи на физички лица – резиденти на Република Македонија и на нерезиденти, освен за исплата на плата на вработени лица; • Физички …

Нова процедура за пресметување и плаќање на обврските за персонален данок на доход Read More »

Нова електронска услуга е – Персонален данок

Новите електронски услуги за персонален данок овозможуваат во целост поедноставување на постапките и намалување на административниот товар за пријавување и плаќање на данокот од страна на фирмите и на граѓаните. Преку електронскиот систем ќе биде овозможено: • Поднесување на Електронска пресметка за приход и данок (е-ППД); • Издавање на Електронски налог за плаќање на данокот …

Нова електронска услуга е – Персонален данок Read More »

Минималната нето плата за септември 2017 година ќе изнесува 12000 денари, односно 17130 денари бруто плата.

На 18.09.2017 година, изгласан е Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата. Минималната нето плата за септември 2017 година ќе изнесува 12000 денари, односно 17130 денари бруто плата. Задолжителна обврска за работодавачот да го дефинира нормираниот учинок Со измените на Законот се воведува задолжителна обврска за работодавачот да го дефинира нормираниот учинок …

Минималната нето плата за септември 2017 година ќе изнесува 12000 денари, односно 17130 денари бруто плата. Read More »

Предложени измени на законот за минимална плата

Согласно Програмата за работа на Владата до Собранието на Република Македонија доставен е Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија. Предлог Законското решение е изготвено од страна на Министерството за труд и социјална политика и неговата основна цел е да овозможи законско нормирање на зголемената минимална плата во …

Предложени измени на законот за минимална плата Read More »

Приходи кои се пријавуваат со аконтативна даночна пријава

За одделни видови на приходи, граѓаните имаат обврска да поднесат Аконтативна даночна пријава, а по истекот на годината истите да ги пријават и во Годишната даночна пријава. 1. Аконтативна даночна пријава се поднесува во рок од 15 дена од денот на остварувањето на следните видови приходи: • ПРИХОДИ ОД ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА – доколку …

Приходи кои се пријавуваат со аконтативна даночна пријава Read More »