Uncategorized

Примена на Законот за данок на личен доход

Со Законот за данок на личен доход се уредува оданочувањето на личниот доход на физичките лица, обврзникот за плаќање на данокот на личен доход, даночната основа за пресметување на данокот на личен доход, даночните стапки, роковите за плаќање на данокот на личен доход, како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање на …

Примена на Законот за данок на личен доход Read More »

Предлог измени и дополнувања на Законот за Управата за јавни приходи

Целта на Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за Управата за јавни приходи е да се регулира прибирањето и обработувањето на банкарски податоци од страна на Управата за јавни приходи заради пополнување на годишната даночна пријава. Бан­ки­те за прв­па­т ќе тре­ба да ги дос­та­ват по­­­­да­то­ци­те за фи­зич­ки­те ли­ца за 2018 го­ди­н­а до 28/02/2019 година, …

Предлог измени и дополнувања на Законот за Управата за јавни приходи Read More »

Измени на Законот за регистрирање на готовински плаќања

Се менува моментот на издавање на фискална сметка кај угостителите во угостителството фискалната сметка треба да се издаде на корисникот на услугата во моментот на извршување на услугата, односно со секое предавање на храна и пијалоци при вршење на промет на храна и пијалоци за конзумирање во рамки на објектот на давателот на услугата. Угостителот …

Измени на Законот за регистрирање на готовински плаќања Read More »

Предлог на Закон за данок на личен доход

Од 1 Јануари 2019 година ќе започне да се применува нов Закон за личен доход, предложен од Министерството за Финансии, со што постојниот Закон за персонален данок ќе престане да важи. Со новиот закон се воведува прогресивно оданочување за одделни видови приходи (плата, договори за дело, авторски договори) со примена на две стапки на персонален …

Предлог на Закон за данок на личен доход Read More »

Промени во производот за историјат на субјект

Од 01/10/2018 во текот на денот ќе настанат промени во однос на начинот на издавање на Историјат на субјект на упис од Tрговскиот регистар и Регистарот на други правни лица преку Системот за е – потврди и Интернет Дистрибутивниот систем како резултат на имплементација на барањето за прикажување/не прикажување на ЕМБГ договорени со Дирекцијата за …

Промени во производот за историјат на субјект Read More »

Насоки за регистрација на системот за е-персонален данок | e-pdd.ujp.gov.mk

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“, бр.80/93…190/2017), предвидено е Управата за јавни приходи од 1 јануари 2019 година да изготвува пополнета Годишна даночна пријава за сите граѓани – физички лица кои оствариле приходи во текот на 2018 година. Пополнетата Годишна даночна пријава (ПДД-ГДП), Управата …

Насоки за регистрација на системот за е-персонален данок | e-pdd.ujp.gov.mk Read More »

Меѓународен идентификатор за правни лица | LEI (Legal Entity Identifier)

Идентификатор за правно лице – LEI (Legal Entity Identifier) е единствен 20-цифрен код воспоставен со ISO 17442 стандардот. Со него се овозможува уникатна идентификација на правни лица и се обезбедува зголемена транспарентност на пазарот. Глобалната употреба и континуираната контрола на квалитетот претставуваат гаранција за квалитетни, доверливи и споредливи референтни податоци што се содржани во идентификаторот. …

Меѓународен идентификатор за правни лица | LEI (Legal Entity Identifier) Read More »

Самовработување со кредитирање и кредитирање на правни субјекти – Втор повик

Агенцијата за вработување на Република Македонија ги објави следните огласи за самовработување со кредитирање и кредитирање на правни субјекти: Јавен оглас за невработените лица кои сакаат да започнат сопствен бизнис преку Проектот за самовработување со кредитирање. Право на учество имаат сите евидентирани невработени лица без оглед на времетраењето на невработеноста. Јавен оглас за млади невработени …

Самовработување со кредитирање и кредитирање на правни субјекти – Втор повик Read More »

Самовработување со кредитирање и кредитирање на правни субјекти

Агенцијата за вработување на Република Македонија објави нови јавни огласи за следните мерки: 1. Самовработување со кредитирање 2018 2. Самовработување со кредитирање 2018 – Млади лица 3. Кредитирање на правни субјекти За останати активни мерки на следниот линк: https://goo.gl/F8b8St

Јавен повик за финансирање на предлог проекти | Фонд за иновации и технолошки развој

Фондот за иновации и технолошки развој на 28.04.2018 година објавува Јавен повик за поднесување на предлог проекти за финансиска поддршка преку следниве инструменти за поддршка: Кофинансирани грантови за мали и средни претпријатија со тенденција на брз пораст („Газели“) Кофинансирани грантови за микро претпријатија Кофинансирани грантови за подобрување на иновативноста Кофинансирани грантови за стручно усовршување и …

Јавен повик за финансирање на предлог проекти | Фонд за иновации и технолошки развој Read More »